श्रीगणेशाष्टकम्

श्रीगणेशाय नम: ।

सर्वे ऊच्चु: । यतोऽनंतशक्तेरनंताश्च जीव यतो निर्गुणादप्रमेया गुणस्ते । यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेश नमामो भजाम: ।।१।।

यतश्चाविरासीज्जगत्सर्वमेतत्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता । तथेद्रादयो देवसंघा मनुष्या: सदा तं गणेश नमामो भजाम: ।।२।।

यतो वह्निभानू भवो भूर्जलं च यत: सागराश्चंद्रमा व्योम वायु: । यत: स्थावरा जंगमा वृक्षसंघा: सदा तं गणेश नमामो भजाम: ।।३।।

यतो दानवा: किन्नरा यक्षसंघा: यतश्चारणा वारणा: श्वापदाश्च । यत: पक्षिकीटा यतो वीरूधश्च सदा तं गणेशं नमामं भजाम: ।।४।।

यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यत: संपदो भक्तसंतोषिका: स्यु: । यतो विघ्ननाशो यत: कार्यासिद्धि: सदा तं गणेशं नमामो

भजाम: ।।५।।


यत: पुत्रसंपद्दतो वांछितार्थो यतोऽभक्तविघ्नस्तथाऽनेकरूपा: । यत: शोकमोहौ यत: काम एव सदा तं गणेश नमामो भजाम: ।।६।।

यतोऽनंतशक्ति: स शेषो वभूव धराधारणेऽनेकरूपे च शक्ता: । यतोऽनेकधा स्वर्गलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजम: ।।७।।

यतो वेदवाचो विकुंठा मनोभि: सदा नेति नेतीति यत्तो गृणन्ति । परब्रह्मरूपं चिदानंदभूतं सदा तं गणेश नमामो भजाम: ।।८।।

श्रीगणेश उवाच ।। पुनरूचे गणाधीश: स्तोत्रमेतत्पठेन्नर: । त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति ।।९।।

यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् । अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात् ।।१०।।

य: पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने । स मोचयेद्वन्धगतं राजवध्यं न संशय: ।। ।।११।।

विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमान्मुयात् । वांछितांल्लभते सर्वानेकविंशतिवारत: ।।१२।।

यो जपेत्परया भक्त्या गजाननपरो नर: । एवमुक्त्वा ततो देवश्चांतर्धानं गत: प्रभु: ।।