गणेश पूजन मंत्र

खालील मंत्र म्हणून गणेशाला आवाहन करावे.

ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ॥
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
संग्रामे संकटे चैव विघ्मस्तस्व न जायते ॥
नंतर खालील मंत्र म्हणून गणेश पूजन करावे.
ॐ गणपतये नमः आसनं समर्पयामि
(आसन देणे )
पाद्यं समर्पयामि
(पाद्य अर्पण करणे)
अर्घ्यं समर्पयामि ।
(अर्घ्य समर्पित करणे)
आचमनीयं समर्पयामि
(जल समर्पित करणे)
स्नानं समर्पयामि
(जल समर्पित करणे)
गंधं समर्पयामि ।
(गंध लावणे)
धूप-दीपं दर्शयामि
(धूप-दीप समर्पित करणे)
नैवेद्यं समर्पयामि ।
(नैवेद्य दाखविणे)
आचमनीयं समर्पयामि ।
(जल समर्पित करणे)
दक्षिणां समर्पयामि ।
(दक्षिणा समर्पित करणे)
नमस्करोमि ।
(नमस्कार करणे)