ऋणमोचनमहागणपतिस्तोत्रम्ऋणमोचनमहागणपतिस्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नम: ।

ॐ अस्य श्रीऋणमोचनमहागणपतिस्तोत्रमंत्रस्य भगवान् शुक्राचार्यऋषि: ऋणमोचनगणपतिर्देवता ऋणमोचनार्थे जपे विनियोग: ।।

ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुंण्डं महाबलं ।। महाविघ्नहरं सौम्य नमामि ऋणमुक्तये ।।१।।

महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं ।। महाविघ्नदरं सौम्य नमामि ऋणमुक्तये ।।२।।

एकाक्षरं एकदंत एकब्रह्मसनातनं ।। एकमेबारद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये ।।३।।

शुक्लगंधानुलेपनं ।। सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये ।।४।।

रक्तांबर रक्तवर्णं रक्तगंधानुलपन ।। रक्तपुष्पै: पुज्यमानं ऋणमुक्तये ।।५।।

कृष्णांबर कृष्णेवर्णं कृष्णपुष्पे: पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये ।।६।।

पीतांबर पीतवर्ण प्रीतगंधानुलेपनं ।। पीतपुष्पै: पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये ।।७।।

नीलांबरं नीलवर्णं नीलगंधानुलेपनं ।। नीलपुष्पै: नमामि ऋणमुक्तये ।।८।।

धूम्रांबर धूम्रवर्ण धूम्रगंधानुलेपनं ।। धूम्रपुष्पै: पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये ।।९।।

सर्वांबर सर्वगंधानुलेपनं ।। सर्वपुष्पै: पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये ।।१०।।

भद्रजातं च रूप च पाशाकुशधरं शुभं ।।सर्वाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये ।।११।।

य: पठेत् ऋणहरस्तोत्रं प्रात:काले शुचिर्नर: ।। षण्मासाभ्यंतरे चैव ऋणच्छेदो भविष्यति ।।१२।।